Axudas en materia de conservación dos recursos naturais

DOG Nº 165 - Venres, 30 de agosto de 2013

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

ORDE do 13 de agosto de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras, así como a súa convocatoria para os anos 2013-2014-2015, para a concesión de axudas en materia de conservación dos recursos naturais e o fomento de accións para a poboación local para o desenvolvemento sustentable dos espazos declarados como parques naturais na Comunidade Autónoma de Galicia.

Obxecto. Axudas dirixidas a fomentar o desenvolvemento socioeconómico sustentable das terras agrícolas e a mellora da calidade de vida das poboacións locais situadas dentro dos espazos protexidos ou nas súas áreas de influencia socioeconómica por medio de accións que contribúan á mellora das paisaxes, á recuperación de elementos históricos patrimoniais ou culturais representativos da paisaxe agraria tradicional, a aumentar o valor de recreo público destas zonas de alto valor natural, á preservación de hábitats ou ecosistemas ou á loita contra a erosión.


Beneficiarios a) As persoas físicas que residan e/ou que sexan propietarias de terreos nalgunha das parroquias total ou parcialmente incluídos no parque natural; titulares, propietarios ou arrendatarios de explotacións agrarias, gandeiras situadas dentro do parque natural, para as actividades incluídas dentro dos grupos I, II e III. Tamén poderán ser beneficiarios/as destas axudas os/as titulares dos dereitos referidos na zona de influencia socioeconómica, segundo as dispoñibilidades orzamentarias.  b) As comunidades de montes veciñais en man común situadas total ou parcialmente no parque natural, legalmente constituídas e inscritas no rexistro xeral existente para o efecto.  c) As asociacións con sede social ou, como mínimo, co 50 % dos seus socios con residencia nalgún dos concellos onde se sitúe o parque natural, o que deberá xustificarse documentalmente.  d) As empresas que teñan o seu domicilio fiscal nalgún dos municipios en que se sitúe o parque natural constituídas con anterioridade á publicación desta orde, priorizándose aquelas con domicilio fiscal dentro do parque natural.  e) Os concellos que teñan toda ou parte da súa superficie dentro do parque natural.

O importe máximo da subvención, de acordo cos investimentos que se efectúen, será:  a) No caso de que o solicitante sexa unha persoa física, unha Comunidade de Montes Veciñais en Man Común, unha asociación ou empresa, ata un máximo de 12.000 euros por proxecto e un proxecto por beneficiario/a. b) No caso de que o solicitante sexa un concello, ata un máximo de 70.000 euros por concello podendo solicitar este importe repartido entre un ou varios dos grupos de actividades

Prazo. O prazo de presentación de solicitudes será de un mes contado dende o día seguinte á publicación desta Orde no Diario Oficial de Galicia.
30-08-2013 | 0 comentarios.

10-12 setembro: GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA: NUEVAS TENDENCIAS

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP - GALICIA) impartirá un curso sobre “GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA: NUEVAS TENDENCIAS” del 10 al 12 de septiembre en la Fundación Luis Seoane de A Coruña.

El encuentro intenta recoger, y poner sobre la mesa, temas de debate que son parte de lo que actualmente entendemos por Gestión Sostenible del Agua en nuestra sociedad. La selección de temas se realiza desde la óptica de la ingeniería del agua, y trata de ayudar a definir mejor, y dar difusión, a nuevos retos en la gestión del agua.
El encuentro va dirigido a estudiantes universitarios de ciencias o ingenierías relacionadas con el ciclo del agua. Miembros de las corporaciones locales responsables de los temas ambientales o del desarrollo de Agendas 21 Locales. Técnicos de la administración relacionados con el agua y el medio ambiente. Empresas consultoras de ingeniería. Empresas de gestión del ciclo del agua urbano. Organizaciones ambientalistas, conservacionistas, asociaciones de vecinos, etc.
 
Más información y matriculación en:
http://www.uimp.es/uimp/home/homeUIMPdina.php?jcj=ACTIVIDADES_ACADEMICAS&juj=3002&lan=es&jpj=plan=61YN&any=2013-14&verasi=N&lan=es&tipo=ACA28-08-2013 | 0 comentarios.

AXUDAS AO AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA EN CONCELLOS GALEGOS

Destinatarios: – Concellos de Galicia. – As agrupacións de concellos.
Obxecto: As presentes bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións de renovación das instalacións de iluminación pública exterior existentes (ILE), baseadas en tecnoloxías obsoletas, por outras actuais e máis eficientes, aplicando criterios de aforro e eficiencia enerxética que, segundo se establece no Real decreto 1890/2008, do 14 de novembro, acaden unha cualificación enerxética A ou B. Non se subvencionarán proxectos que teñan unha cualificación enerxética igual ou inferior a C.
Convoca: Instituto Enerxético de Galicia (Inega).
Prazo: 30 días naturais, contados desde o seguinte a aquel en que publiquen as presentes bases.

+ INFO: DOG, VENRES, 15 DE MARZO DO 2013, Nº 53, PÁX. 793218-03-2013 | 0 comentarios.

ORDENANZA MARCO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS

La disposición transitoria segunda de la Ley  11/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece que las Entidades Locales aprobarán ordenanzas para la gestión de sus residuos, previstas en su artículo 12.5, en el plazo de 2 años desde la entrada en vigor de esta Ley. Este plazo finaliza el 31 de julio de 2013. En ausencia de las mismas se aplicarán las normas que aprueben las Comunidades Autónomas.

Por ello, la FEMP, en colaboración con ECOEMBES, ha elaborado este modelo de Ordenanza Marco de Recogida de Residuos, cuyo enlace le remitimos, para favorecer el proceso de redacción y aprobación de las mismas, teniendo en cuenta que deberán adaptarse a las peculiaridades de cada municipio y de los planes de gestión de residuos, que aprueben las distintas Comunidades Autónomas. 

Esta Ordenanza Marco ha sido  fruto de los trabajos del Grupo técnico de residuos de la FEMP, dependiente de la Comisión de Medio Ambiente, y aprobada por su Junta de Gobierno, el pasado 18 de diciembre de 2012. En su elaboración además ha participado la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente (ANEPMA) y ECOEMBES.

Este documento se acompaña de un modelo de Pliego de prescripciones técnicas para la contratación de los servicios de recogida de residuos, adaptado a la nueva normativa de contratos de las Administraciones Públicas y a la nueva legislación de residuos.

Consulta aquí o texto da ordenanza marco de recollida de residuos elaborada pola FEMP e ECOEMBES.14-02-2013 | 0 comentarios.

AXUDAS ACTUACIÓNS CONCELLOS INCLUIDOS NA REDE NATURA 2000

DOG nº 191, 05/10/2012 || ORDE do 28 de setembro de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a actividades, actuacións ou medidas de concellos incluídos na Rede Natura 2000 e a súa convocatoria para os anos 2012, 2013 e 2014.

Obxecto. Axudas para a execución de accións que permitan a mellora da paisaxe, o mantemento das condicións ambientais ou a recuperación de especies historicamente relacionadas coa actividade agraria en zonas da Rede Natura 2000, así como a conservación e/ou restauración de elementos históricos patrimoniais ou culturais representativos da paisaxe agraria tradicional coa finalidade de incrementar nas explotacións agrícolas, o valor de recreo público das zonas Natura 2000. Así mesmo, procédese á súa convocatoria, correspondente aos exercicios orzamentarios dos anos 2012, 2013 e 2014.Beneficiarios. Poderanse acoller ás axudas desta orde os concellos que teñan toda ou parte da súa superficie na Rede Natura 2000, na súa condición de entidades xestoras destas superficies.As ditas entidades locais deberán concorrer individualmente e admitirase unha única solicitude e proxecto por concello, na cal se debe indicar expresamente a acción que se vai desenvolver e o investimento que se vai realizar correspondente á acción para a cal se solicita.Actividades. a)Actuacións dirixidas á mellora da paisaxe agraria e desenvolvemento de usos recreativos: limpeza e restauración de camiños de acceso aos predios; sinalización de camiños, e outras de análoga ou similar natureza dentro da Rede Natura 2000. b) Actuacións dirixidas á recuperación de elementos históricos patrimoniais ou culturais representativos da paisaxe agraria tradicional (protección e restauración de elementos de valor patrimonial nas explotacións: hórreos, milladoiros, cabanas, valos e fontes; calquera outra de análoga ou similar natureza dentro da Rede Natura 2000). c) Actuacións dirixidas á preservación dos hábitats ou ecosistemas: sistemas de condución e drenaxes próximos a zonas de acceso; investimentos destinados á preservación da vexetación de ribeira e filtros verdes; mantemento de sebes nas beiras das zonas comúns e outras de análoga ou similar natureza dentro da Rede Natura 2000.  Concederase o 100 % do seu custo subvencionable, cun importe máximo de 20.000 euro/proxecto.Prazo. Ata o 5 de novembro de 2012.  05-10-2012 | 2 comentarios.

7-8 novembro: FORO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOSTIBLES

El Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular, a través de la Agencia de Ecología Urbana del Eixo Atlántico, y la Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia organizan el Foro de Intercambio de Experiencias Sostenibles en el marco de la finalización del proyecto europeo Desourb "Un modelo innovador de gestión territorial". El congreso será un punto de encuentro de técnicos y decisores políticos de España y Portugal, del área del desarrollo sostenible, el medio ambiente y la planificación territorial, en el que se expondrán cuestiones que ayudarán a afrontar los retos de los territorios en los próximos años.

LUGAR: Auditorio de Galicia

DATA: 7-8 novembro 2012

+ INFORMACIÓN: http://desourb.org/?q=es/node/615101-10-2012 | 0 comentarios.

16-19 xullo: O DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO DA ZONA CENTRO-SUR DA PROVINCIA DE LUGO: SECTORES FORESTAL, AGROPECUARIO E DE SERVIZOS

http://www.usc.es/cultura/uverano30_11.htm

Contido: -Propostas de ordenación forestal que faciliten a súa industrialización. -Novos retos para a gandaría galega. -A transformación industrial dos produtos do sector primario galego é un obxectivo esencial para o desenvolvemento económico. -A supervivencia das empresas. O caso particular das empresas familiares. -Mellora xenética e repercusións económicas. -Visita unha empresa da zona e conferencia do xerente. -A responsabilidade social da empresa. -A busca da eficiencia na xestión pública ha de ser tan intensa como o é na xestión privada. -Unha aposta pola economía produtiva. A creación de empresas e de emprego. Papel que debe desempeñar o Estado. -Taller: Propostas para o desenvolvemento e potenciación da zona.

Lugar: Concello de Sarria.

Organizador: USC.

Data de inscrición: Ata o 8/07/2012. Límite de prazas 75.

Data de inicio: 16/07/2012

Data de fin: 19/07/201213-06-2012 | 0 comentarios.

16-18 xullo: PRODUCIÓN AGROECOLÓXICA

http://www.usc.es/cultura/uverano28_12.htm

Contido: - Marco conceptual da agroecoloxía. - O agroecosistema, un sistema natural modificado. - Control biolóxico de pragas e enfermidades. - A produción de cultivos en secano. - Produción gandeira ecolóxica. - Valorización subprodutos: compostaxe.

Lugar: CFEA “Pedro Murias”. Vilaframil-Ribadeo.

Organizador: USC.

Data de inscrición: Non especifica.

Data de inicio: 16/07/2012

Data de fin: 18/07/2012 13-06-2012 | 0 comentarios.

16-19 xullo: O MEDIOAMBIENTE EN GALICIA. UNHA VISIÓN MULTIDISCIPLINAR

+ INFO: http://www.usc.es/cultura/uverano01_12.htm

 

Contido: Problemas ambientais de Galicia no século XXI. A marea negra do Prestige: Recursos dedicados ao estudo dos efectos da vertedura. O ciclo da auga na Reserva da Biosfera "Terras do Miño". Niveis de servizo e impacto ambiental da actividade humana. Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia. O seu papel no control da contaminación en Galicia. Visita ao Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia. Polígono da Grela. Novas perspectivas nos estudos de cambio climático: Da Cosmoclimatoloxía aos Modelos do Sistema Terra. A Economía do Cambio Climático: Aspectos Recentes a Debate. Visita de día completo ao Ámbito fluvial do río Miño ao seu paso pola cidade de Ourense. Visita técnica a diversas instalacións medioambientais. Inclúe conferencia titulada: Corredor fluvial do Miño: Unha visión ambiental dos recursos naturais de Ourense. Taller de Medio Ambiente.

Lugar: Aula Magna da Facultade de Química da USC. Santiago de Compostela.

Organizador: USC-Universidade de Santiago de Compostela.

Data de inscrición: Ata o 6 de xullo.

Data de inicio: 16/07/2012

Data de fin: 19/07/201212-06-2012 | 0 comentarios.

22-28 xuño: OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVEMENTO RURAL EN ESPAZOS REDE NATURA 2000 OU RESERVAS DA BIOSFERA

http://www.ceida.org/formacion/xornada-debate-oportunidades-para-desenvolvemento-rural-en-espazos-rede-natura-2000-o.html

Contido: -Posta en valor de actividades socioeconómicas que compatibilicen a conservación dos recursos naturais co desenvolvemento das súas actividades. -Creación de sinerxias de colaboración e intercambio entre os axentes sociais mais dinámicos implicados no desenvolvemento rural.

Lugar: Castelo de Santa Cruz, Oleiros.

Organizador: CEIDA.

Data de inscrición: Prazas limitadas. Enviar formulario.

Data de inicio: 22/06/2012

Data de fin: 28/06/201212-06-2012 | 0 comentarios.

Página: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Federación Galega de Municipios e Provincias Xunta de Galicia - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras

© 2008 rede galega de concellos pola sostibilidade